Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PORADNI


mgr Anna Szkarpecka- Pridka – Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego.

Pedagog, doradca zawodowy. Specjalista: pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, diagnozy i terapii osób z autyzmem. Prowadzi badania diagnostyczne, terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkół powiatu przemyskiego.

mgr Małgorzata Czarnopyś – psycholog, specjalista socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży.

Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe- Integratywna MetaSystemowa Psychoterapia Krótkoterminowa. Jest realizatorem warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień, prowadzi indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży. W nagłych przypadkach podejmuje interwencję kryzysową w środowisku poszkodowanego. Wspiera wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia zdolnego oraz udziela w tym zakresie konsultacji rodzicom i nauczycielom.

mgr Paulina Cwynar – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. 

Ukończyła studia podyplomowe w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W Poradni przeprowadza diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest wspomaganie i usprawnianie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz konsultacje dla rodziców.

mgr Anna Ostrowska – psycholog, logopeda.

Posiada kwalifikacje do terapii i diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Ukończyła szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe: Psychoterapia Krótkoterminowa- Podejście Integrujące. Posiada kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. W poradni prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne. Zajmuje się dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, problemami w zakresie komunikacji językowej oraz w sferze emocjonalno-społecznej. Pracuje z dziećmi bardzo małymi, młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami. W zakresie pracy zawodowej szczególną uwagę zwraca na ogromny wpływ rozwoju mowy na procesy poznawcze oraz funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym i społecznym. W swoich interdyscyplinarnych działaniach terapeutycznych wciąż szuka sposobów na jak najbardziej skuteczne odziaływania rozwijające zdolności i kompetencje werbalne.

mgr Anna Andrys – psycholog.

Specjalista z Diagnozy i Terapiii Neuropsychologicznej, posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalno- społecznymi. Wspiera i wspomaga małe dzieci w ich rozwoju, prowadzi indywidualną terapię psychologiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Ważne miejsce zajmują konsultacje dla rodziców, których wzmacnia w budowaniu i poszerzaniu kompetencji rodzicielskich. Obszarem jej zaintersowań jest terapia dzieci z objawami psychosomatycznymi i problemami emocjonalnymi i wspieranie ich rodzin. 

mgr Elżbieta Trunkwalter - psycholog, pedagog.

Specjalista oligofrenopedagog, specjalista edukacji, rehabilitacji i terapii osób z autyzmem. Trener umiejętności społecznych i życiowych. Trener mediacji szkolnych i rówieśniczych. Coach. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada również kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

Pracuje w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej, głównie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, nastawione na efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych ucznia z ADHD i ASD.

mgr Beata Wielgosz – psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, doradztwa zawodowego i surdopedagogiki. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w podejściu psychodynamicznym. W Poradni prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz zajęcia rozwijające ich kompetencje emocjonalno-społeczne. Udziela pomocy psychologicznej i wsparcia dla rodziców w doskonaleniu ich kompetencji wychowawczych. W swojej pracy terapeutycznej pracuje w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.

mgr Anna Baran – pedagog, specjalista: oligofrenopedagog, terapii pedagogicznej, tyflopedagog, specjalista diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem. Posiada również kwalifikacje z pedagogiki wczesnoszkolnej. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, badania dzieci i młodzieży z wadami wzroku, diagnozę uczniów z autyzmem. Zajmuje się również terapią pedagogiczną oraz prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne dla uczniów z autyzmem. Szczególnym obszarem jej pracy jest udzielanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

mgr Anna Gierlach – pedagog, specjalista terapii psychopedagogicznej, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  rewalidacji i edukacji osób ze spektrum autyzmu oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia stymulujące funkcje zaangażowane w uczenie się matematyki oraz grupowe zajęcia psychoedukacyjne. Wspiera wychowawczą i edukacyjną rolę rodziców, szczególnie dzieci przedszkolnych.

mgr Anna Szpak- pedagog, specjalista pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, surdopedagogiki, filologii polskiej. Jest pedagogiem z długoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Szczególnie dużo uwagi poświęca dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, oferując im skuteczną terapię, pomoc i wsparcie. Prowadzi badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji, zajęcia grupowe z dziećmi zdolnymi i terapię indywidualną dla dzieci słabosłyszących. Udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom i rodzicom.

mgr Agata Głogowska-  pedagog. 

Pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej, specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Posiada również kwalifikacje z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W poradni prowadzi badania diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami eduakcyjnymi. Prowadzi indywidualne zajecia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wspiera wychowawczą i edukacyjną rolę rodziców, szczególnie dzieci młodszych. Zajmuje się również terapią pedagogiczną oraz prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne dla dzieci z autyzmem oraz zajęcia grupowe oparte na metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Obszarem jej pracy jest udzielanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży z całosciowymi zaburzeniami rozwoju. 

mgr Monika Gontarz – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej. W Poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci z różnorodnymi zaburzeniami mowy. Szczególnym obszarem jej pracy jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Korzysta z interesujących pomocy dydaktycznych oraz multimedialnych, m.in. oprogramowania dla osób wymagających zastosowania technik AAC, MÓWik. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych, które uwzględniają indywidualne potrzeby i zainteresowania małych pacjentów.

mgr Anna Nowak –  logopeda, neurologopeda. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W Poradni zajmuje się diagnozą celem ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów i terapią logopedyczną dla dzieci i młodzieży z neurorozwojowymi zaburzeniami mowy oraz nieprawidłową wymową. Prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem AAC. Udziela porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy u dzieci i eliminowania jej zaburzeń. Prowadzi również zajęcia z zakresu biblioterapii. Doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala jej na podejmowanie działań diagnostyczno-terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb pacjentów, by były dla nich interesujące i rozwijające, a co za tym idzie przynosiły jak najlepsze efekty.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

dr Bożena Serwin- Pinda- specjalista

mgr Anna Juszczyk- specjalista

mgr Renata Piziak - główny księgowy

 

OBSŁUGA:

Krystyna  Markowska

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.