Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego  powstała  1 lipca 2000 roku w Przemyślu. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

Rejonem działania poradni jest Powiat Przemyski, w skład którego wchodzi 10 gmin:  Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica. Niektóre gminy są oddalone od Poradni o około 45 km. Ogółem liczba szkół i placówek obsługiwanych przez Poradnie to: 69 szkół  i placówek publicznych i 23 szkoły niepubliczne. Specjalistyczną opieką na terenie Powiatu Przemyskiego obejmujemy 11 828 uczniów.

Poradnia jest placówką  wspomagającą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży  pomagającą rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu potencjalnych możliwości swoich podopiecznych.

Planując swoje działania Poradnia zawsze współpracuje ze środowiskiem. Podstawą funkcjonowania naszej placówki jest przekonanie, iż jest ona integralnym elementem środowiska, w którym działa. Poradni znane są możliwości i potrzeby środowiska w obszarze jej działań. 

Wśród wielu działań Poradni wyróżniają się: 

 • realizacje programów rządowych
 • opracowanie, uzyskanie środków europejskich oraz przeprowadzenie projektu unijnego
 • realizacje programów własnych Poradni
 • włączanie się w działalność międzynarodową, środowiskową, lokalną.

Poradnia realizując kierunki polityki oświatowej państwa brała aktywny udział w następujących programach rządowych:

I  „ Fachowa pomoc- pewny sukces”( dwie edycje) – realizacja na terenie 10 szkół: Babice, Krzywcza, Kalników, Młodowice, Dubiecko, Żurawica, Wyszatyce, Reczpol, Kosienice, Fredropol.

II „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” – realizacja w gminie Fredropol, Krzywcza, Medyka

III „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole” - realizacja w S.P. w Dubiecku

IV „Za życiem”- realizacja na terenie PPP-PP             

Poradnia odpowiedziała na propozycję Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie wzięcia udziału w realizacji rządowego programu „Za życiem” przypadającym na lata 2018-2021. Jego celem jest kompleksowe wsparcie dla rodzin, obejmujące rzeczywistą i pełną pomoc w integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin. Na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Przemyskim, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego została wskazana do realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na obszarze Powiatu. Jego rolą jest realizacja jednego z priorytetów programu „Za życiem”, tj. zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, do czasu podjęcia nauki w szkole) umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Na terenie Poradni została zorganizowana pomoc w formie indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Poza placówką dzieci korzystają z rehabilitacji ruchowej. Specjaliści Poradni współpracują również ściśle z rodzicami, udzielają niezbędnych konsultacji, porad dotyczących pracy z dzieckiem w domu, a także w miarę potrzeb, zapewniają potrzebne wsparcie. W celu zwiększenia jakości udzielanego wsparcia w zakresie programu, pracownicy Poradni podjęli się doskonalenia zawodowego w zakresie studiów podyplomowych na kierunku wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ponadto, uczestniczą w kursach i szkoleniach poszerzających ich warsztat niezbędny do pracy z najmłodszymi dziećmi z niepełnosprawnościami. Udział w programie „Za życiem” zapewnił Poradni dofinasowanie na doposażenie placówki. Uzyskane środki pozwoliły na stworzenie odpowiednich warunków pracy.

Bardzo duże zrozumienie Starostwa dla potrzeb Poradni stworzyło  warunki do zakupu wartościowych merytorycznie testów: wystandaryzowanych , aktualnych, z polskimi normami dostosowanymi do potrzeb wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ostatnim czasie istotnie zwiększyło się wyposażenie poradni w pomoce do terapeutycznej pracy z dzieckiem (terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej). Starostwo umożliwiło skuteczne działania wzbogacające bazę lokalową.

Dzięki sfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe prac remontowo-budowlanych został wykonany podjazd zewnętrzny oraz podjazd elektryczny na I piętro wewnątrz budynku poradni przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wyremontowano również całą klatkę schodową budynku poradni, co podniosło estetykę naszej siedziby. Poprzez realizację projektu została zapewniona dostępność do poradni osobom niepełnosprawnym. Baza lokalowa i wyposażenie sprzyjają zapewnieniu wysokiej jakości pracy poradni oraz umożliwiają realizację zadań statutowych. Wyposażenie placówki przez Powiat podnosi standardy działań Poradni i zapewnia świadczenie usług na wysokim poziomie. Poradnia szczególny nacisk kładzie na dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, atrakcyjność i dostępność oferty placówki.

Obserwacja działalności Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego pozwala stwierdzić, że stale rośnie ilość dzieci i młodzieży potrzebującej systematycznej, wielospecjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej na terenie placówki „neutralnej” tj. poza terenem szkoły, czy przedszkola. Owa neutralność stwarza klientom poczucie bezpieczeństwa, bezstronności oraz kompetencji. Do Poradni zgłaszają się rodzice z coraz młodszymi dziećmi( najmłodsze diagnozowane dziecko było w  wieku około 1 roku). Istnieje wiele problemów neurorozwojowych dzieci, trudności w zakresie kompetencji emocjonalno-społecznych oraz  integracji ze środowiskiem. Wskazuje to na duże społeczne zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi w zakresie poradnictwa . 

Podsumowując można zauważyć, że PPP-PP zwraca uwagę na  działania związane z  zaspakajaniem potrzeb swoich klientów. Przeprowadzane ewaluacje wewnętrzne pozwalają na następujące stwierdzenia: 

 • PPP-PP oferuje swoim klientom tj. dzieciom, rodzicom, nauczycielom, szkołom i placówkom działania pozwalające zaspokoić ich potrzeby
 • klienci są zadowoleni z usług świadczonych przez Poradnię
 • Poradnia doskonali swoją ofertę uwzględniając potrzeby klientów
 • Poradnia podnosi efektywność swojej pracy dzięki systematycznemu rozpoznawaniu  potrzeb odbiorców
 • Poradnia prowadzi działania zachęcające swych klientów do własnego rozwoju
 • Organizacja pracy  PPP-PP sprzyja pracy stacjonarnej i środowiskowej
 • Baza lokalowa i wyposażenie Poradni sprzyja zapewnieniu wysokiej jakości pracy
 • Zapewniony jest stały rozwój pracowników
 • Zarządzanie zasobami własnymi wszystkich pracowników PPP-PP jest efektywne
 • Poradnia identyfikuje obszary współpracy z instytucjami działającymi na jej terenie
 • Poradnia włącza inne podmioty w swoje działania.

Poradnia analizuje oraz dostosowuję ofertę na bieżąco biorąc pod uwagę:

 •  uwagi i sugestie rodziców( związane z ich potrzebami) zgłaszane po badaniach oraz w trakcie konsultacji na terenie szkół i placówek oraz na terenie Poradni
 • propozycje nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek
 • wyniki ankiet przeprowadzanych wśród nauczycieli
 • opinie płynące ze strony instytucji działających w środowisku
 • aktualne wymagania stawiane przez politykę oświatową.

opracowała mgr Anna Ostrowska

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.