Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców / opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119/38 z  4.5.2016 )

informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego z siedzibą w Przemyślu, ul. W. Waygarta 1, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 79 98, mail: poradnia.powiat@wp.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego możliwy jest pod numerem tel.: 16 678 79 98 lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana/ ucznia danych osobowych jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

- Art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 9 ust. 2 lit. a, g, h ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO);

- Ustawa - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198).

5Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: placówka do której uczęszcza dziecko, inna poradnia, sąd, organy administracji publicznej.

6. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na adminstratorze będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Przemyślu. Dane osobowe zawarte w Kartach indywidualnych będą przechowywane - 15 lat od ostatniej wizyty w Poradni. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania, zgodnie z okresem wskazanym przy udzielaniu danej zgody lub zgodnie z powyższym zadaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia swoich danych osobowych; usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody); ograniczenia przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Daych. 

8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie rzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania czynności objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Podane dane nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.