Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego zapewnia specjalistyczną pomoc:

 • diagnostyczną
 • terapeutyczną
 • profilaktyczną

skierowaną do dzieci, rodziny i szkoły.

DO ZADAŃ PORADNI NALEŻY: 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
 • rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego oraz realizowanie wieloprofilowej pomocy w tym środowisku.

 

PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH:

 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • spełnienia przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • przyjęcie ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • oraz w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA O POTRZEBIE:
 

1. Kształcenia specjalnego, ze względu na:

 • niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
  • niesłyszące
  • słabosłyszące
  • niedowidzące
  • słabowidzące
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergeraz niepełnosprawnością sprzężoną
 • niedostosowanie społeczne
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym

2. Zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim.

3. Indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, ze względu na:

 • stan zdrowia dziecka uniemożliwiający/znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły/przedszkola
Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.