Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Koncepcja pracy poradni wynika z jej misji i wizji:

MISJA: Jesteśmy placówką wspomagającą wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pomagającą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dziecka w myśl zasady: DOSTRZEC-ZROZUMIEĆ-POMÓC. Nasza Poradnia jest miejscem, które bezwarunkowo akceptuje każde dziecko i pozwala mu to odczuć: zapewnia poczucie bezpieczeństwa, pomaga w odkrywaniu jego mocnych stron, w poznaniu właściwego mu stylu nauki i pracy, podpowiada jak wykorzystać potencjał dziecka, by mogło ono efektywniej się uczyć, przywraca dziecku radość życia w myśl zasady: ZDOLNOŚCI NIE SĄ WSZYSTKIM. Kompetentni specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy realizują zadania placówki poprzez: diagnozę, porady, konsultacje, mediacje, różne formy terapii, psychoedukację, interwencję kryzysową, działalność informacyjną oraz programy profilaktyczne - w zależności od potrzeb - także poza poradnią, w środowisku rodzinnym dzieci, w środowisku szkolnym.

WIZJA: Nasza Poradnia jest placówką przyjazną dziecku, rodzinie, szkole, otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym. Kompetentny, podnoszący swoje kwalifikacje zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów udziela fachowej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, pomagamy rodzinie i szkole w oparciu o poszanowanie godności i wartości człowieka, jego praw w myśl zasady: DOSTRZEC-ZROZUMIEĆ-POMÓC. Współtworzymy środowiskowy system profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Swoje zadania realizujemy na terenie placówki, szkół, punktu pomocy psychologiczno-logopedycznej oraz punktów konsultacyjnych na terenie podległych gmin, a w razie potrzeby również w środowisku domowym dziecka. Naszym klientom zapewniamy wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego jest placówką świadczącą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, rodzinie i szkole. Psycholodzy, pedagodzy oraz logopedzi wspomagają dzieci i młodzież odpowiednio do stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Udzielają uczniom wsparcia jak najbliżej ich środowiska nauczania i wychowania co ma szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających niezwłocznego udzielenia bezpośredniej specjalistycznej pomocy.
Specjaliści niosą pomoc rodzicom i nauczycielom związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Szczególną rolę Poradnia przypisuje zadaniu kompleksowej pomocy terapeutycznej świadczonej dzieciom z niepowodzeniami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnymi.
Poza kompleksową diagnozą ustalane są cele terapeutyczne, których realizacja wspiera rozwój dziecka oraz wspomaga rodziców i nauczycieli, poszerza ich kompetencje wychowawcze w kontakcie z dzieckiem i jego problemami. Prowadzi konsultacje i szkolenia, udziela porad odpowiednio do zgłaszanych potrzeb.
Ważną sferą prowadzonych działań jest współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w wspomaganiu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w tym ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Poradnia wspiera placówki edukacyjne w tworzeniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Bogate doświadczenie, systematyczne doskonalenie wiedzy oraz zastosowanie nowych, multimedialnych narzędzi, pozwalają na podejmowanie wielu działań z zakresu profilaktyki, diagnozy, terapii problemów dzieci i młodzieży.
Kreuje zdrowy styl życia, harmonijny rozwój, kształtuje sferę społeczną i emocjonalną. Prowadzi edukację w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, doskonali umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Istotną rolę w pracy Poradni zajmuje pomoc uczniom w wyborze kierunków kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Ważne jest prowadzenie działań w kierunku wspierania predyspozycji i uzdolnień dzieci oraz dynamizowanie ich rozwoju odpowiednio do stwierdzonych potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Rozwiązuje problemy dydaktyczno-wychowawcze, w szczególności dotyczące zaburzeń zachowania, zjawiska agresji i przemocy.
Podejmuje działania z zakresu profilaktyki zabezpieczającej dziecko przed sięganiem po nowe narkotyki tzw. dopalacze.
Planując swoje działania Poradnia zawsze współpracuje ze środowiskiem lokalnym wykorzystując efekty ich pracy na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Podstawą funkcjonowania Poradni jest przekonanie, iż jest ona integralnym elementem środowiska w którym działa.
Poradni znane są możliwości i potrzeby środowiska w obszarze jej działania.
Realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, aby wspierać szkoły w sposób jak najbardziej trafny i efektywny.
Prowadzone działania są systematycznie analizowane, weryfikowane oraz wzbogacane stosownie do potrzeb i pojawiających się problemów.
Ważne jest pozytywne spostrzeganie Poradni w środowisku.
Poradnia jest instytucją przyjazną dla klientów i pracowników. Pracownicy przestrzegają kodeksu etyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Powiatu Przemyskiego. W swoim postępowaniu pracownika pedagogicznego obowiązują zasady etyczne wobec badanego dziecka, wobec własnego środowiska oraz wobec swoich obowiązków.
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w poradni, wskazują problemy i omawiają metody i formy współpracy.
Ważne jest podejmowanie skutecznych działań wzbogacających bazę i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji wytyczonych zadań.
Koncepcja pracy Poradni jest analizowana i modyfikowana stosownie do potrzeb.
Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.