Lektor

logo ppp

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
DOSTRZEC - ZROZUMIEĆ-POMÓC
spPrzemysl Logo

Celem warsztatów jest kształtowanie u uczniów wyrażania myśli w poprawnej formie językowej oraz uświadomienie ich o niezbędnej roli gramatyki jako narzędzia w procesie porozumiewania się ludzi między sobą. Istotne jest utrwalenie zasad poprawnego użycia form i konstrukcji gramatycznych, rozpoznawanie części mowy oraz wzbogacanie zasobu słownictwa. Warsztaty mają również na celu utrwalenie podstawowych zasad ortografii            u uczniów oraz kształtowanie umiejętności poprawnego zapisu wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”. W warsztatach wykorzystywane są gry dydaktyczne i ćwiczenia językowe, które są dobrym treningiem koncentracji, spostrzegawczości i pamięci. Podejmowane działania spotykają się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród dzieci .

W ramach warsztatów organizowany jest konkurs dotyczący w/w tematyki. Dzieci otrzymują dyplomy i drobne upominki .

 

1702559224836170255922485917025592248741702559224887

Edytuj
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego
Jesteśmy dla Was
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Powiatu Przemyskiego udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, opiekunom prawnym oraz nauczycielom z placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie działania podejmowane wobec dziecka odbywają się na wniosek lub za zgodą rodziców, opiekunów prawnych. Zapewniamy atmosferę bezpieczeństwa i dyskrecji. Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.